ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำแข็งทุกประเภท แต่เพียงผู้เดียว ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น click
เอกสารประกาศเชิญชวน เลขที่2/2563 click
TOR จัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำแข็งทุกประเภท แต่เพียงผู้เดียว click