ประชุมคณะกรรมการอำเภอ คณะกรรมการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.) อำเภอเขาสวนกวาง ณ สวนสัตว์ขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการอำเภอ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.) อำเภอเขาสวนกวาง ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สวนสัตว์ขอนแก่น