โครงการ “สัตว์ป่า....คืนดวงตาให้น้อง” ปี 2

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดโครงการ "สัตว์ป่า...คืนดวงตาให้น้อง" ปี 2 ชิงโล่และเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
แข่งขันในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว สวนสัตว์ขอนแก่น

โดยมีรายละเอียดและกติกาดังนี้
1.ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.สถานศึกษาสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 คนต่อหนึ่งทีม ในแต่ละทีมต้องปั้นรูปสัตว์นูนสูงทั้งหมด 5 ชนิด คือ ลิงอุรังอุตัง ลิงบาบูน ลิงชิมแปนซี ชะนีมือขาวและค้างห้าสี 
3.ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีมต้องสร้างงานปั้นนูนสูงตามแบบภาพสัตว์ดังกล่าวที่ทางสวนสัตว์กำหนดให้ ในเวลาที่กำหนดไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ทำมาล่วงหน้ามาใช้ประกอบ
4.ขนาดผลงานที่แข่งขันงานปั้นนูนสูง ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) ( เน้นตัวสัตว์ ไม่รวมพื้นที่ )  
5.วัสดุอุปกรณ์ในการปั้น ต้องเป็นดินเหนียว หรือดินน้ำมัน เท่านั้น 
(วัสดุอุปกรณ์ในการปั้น ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง )
6.ภายในชิ้นงานปั้น ให้ปั้นเฉพาะรูปตัวสัตว์ ที่บ่งบอกถึงตัวตนของสัตว์ชนิดนั้นๆมากที่สุด ตามความเป็นจริง
7.ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 30 นาที     

กรอกใบสมัคร ส่งมาทาง E-mail : eduzone844@gmail.com
พร้อมแนบเอกสารดังนี้
-ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
-สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบแสดงสถานะภาพทางการศึกษา

เริ่มส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ขอนแก่น 086-4556340
นายวินัย สิงห์จรรยา 095-5108966
นายอดิศักดิ์ ศรีหลัก 095-8729405เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ใบสมัครและรายละเอียด click
รายละเอียดสถานที่แข่งขัน click