บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทำ Business Model Canvas (BMC)

นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทำ Business Model Canvas (BMC) ให้กับทางสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการนำรูปแบบธุรกิจมาปรับใช้ภายในองค์กร โดยมีนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ขอนแก่น