Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์ขอนแก่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

บริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด  • มีการจัดการด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance)

  • เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ศักยภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะขั้นสูงในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้เป็นพลวัตร

  • มีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่า มีนโยบายและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้สวนสัตว์มีการบริหารจัดการองค์กรสีเขียวตามมาตรฐานสากล รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

  • พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  • มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมในการบริการที่ดี ให้บริการอย่างมืออาชีพ

  • มุ่งการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมและสร้างนวัตกรรม (Innovation)

  • พัฒนาระบบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Friendly) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่ส่งเสริมการเป็นสวนสัตว์สีเขียวและสนับสนุนการขยายฐานรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต

     

88 หมู่ 8 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 086-4556341, 086-4594192 Email : khonkaenzoo@gmail.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์