ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

21/10/2020 0005/2563
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานช่างโยธา ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ - ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก
-  ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ - ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
ลูกจ้างรายเดือนแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ - ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 9310
ประสบการณ์ :
ลูกจ้างรายเดือนแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ - ๕๐ ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก
4ตำแหน่ง
14/09/2020 0021/2563
test
-  ตำแหน่ง : 0026 - พ.ขับรถ (2-4)สังกัด : สำนักบริหารกลางสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายบริหารงานกลาง ระดับ : 1
คุณวุฒิ : 1อัตตราเงินเดือน : 1
ประสบการณ์ :
1
1ตำแหน่ง
30/07/2020 0014/2563
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักกฎหมาย 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 05 - ลูกจ้างรายเดือน (สำนักกฎหมาย)สังกัด : สำนักกฎหมายสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิตอัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
1. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
2. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
07/04/2020 0007/2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ (โปรดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ใบสัมครอยู่ที่ดาวน์โหลด)
-  ตำแหน่ง : 0000 - ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์สังกัด : องค์การสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
10/03/2020 0008/2563
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 7/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการโรงกรองน้ำ จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563
-  ตำแหน่ง : 19 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ม.3/ม.6อัตตราเงินเดือน : วันละ 325 บาท
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง