ริงเทลลีเมอร์/Ring-tailed Lemur (Lemur catta)

สิ่งที่น่าสนใจ :

-สัตว์ตระกูลลิง โครงหน้าเรียวและแคบ จมูกยื่นยาวคล้ายหมาป่า ขนบนร่างกายแน่น สีขนส่วนหลังสีเทาหรือนำ้ตาลแดง ส่วนหัวและคอสีเทาดำ แขนและขาสีเทา ส่วนท้องและใบหน้าสีขาว ขนรอบดวงตาสีดำเรียงตัวกันคล้ายสามเหลี่ยม มีหางยาว โดยส่วนหางมีขนสีดำและสีขาวสลับกันเป็นวงแหวน โดยแถบสีขาวจะมี 12 -13 แถบ ส่วนแถบสีดำมี 13 -14 แถบ ส่วนปลายเป็นแถบสีดำ

ถิ่นอาศัย :

อาศัยในป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ และป่าริมฝั่งแม่น้ำทางตอนใต้และทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมาดากัสการ์

อาหาร :

เป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์โดยกินผลไม้และ ใบไม้มากกว่า ส่วนอื่นๆ ของพืชที่กินเ่ช่น ดอกไม้ เปลือกไม้ กลุ่มสัตว์ที่กินเช่น แมลง กิ้งก่า นก

พฤติกรรม :

-เป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่เป็นฝูงประมาณ 12 -24 ตัว โดยเพศเมียมีลำดับสูงกว่าเพศผู้ หากินในเวลากลางวัน ใช้พื้นที่หากินทั้งบนพื้นดินและบนต้นไม้ มีการสื่อสารกับสมาชิกในฝูงตัวอื่นด้วยเสียงและการใช้กลิ่น

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

อื่นๆ :

บทบาทในระบบนิเวศน์ -แพร่กระจายเมล็ดพันธุ์พืช

อนุกรมวิธาน

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : ถูกคุกคาม เนื่องจากการทำลายถิ่นอาศัย

อายุเฉลี่ย :

-อายุขัยเฉลี่ย 25-30 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

การจับคู่ผสมพันธุ์แบบเพศผู้ที่มีอันดับสูงในฝูงจะมีโอกาสผสมกับลีเมอร์เพศเมียหลายตัวในฝูงมากกว่าเพศผู้ที่อันดับในฝูงต่ำกว่า ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน มีวงรอบปีละครั้ง ระยะตั้งท้อง 4-4.5 เดือน โตเต็มวัยอายุ 2.5-3 ปี ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

-น้ำหนักระหว่าง 2.3-3.5 กิโลกรัม ความยาวจากปลายจมูกถึงโคนหาง 39 - 46 เซนติเมตร หางยาว 56 - 63 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560