เต่าใบไม้/Asian Leaf Turtle (Cyclemys dentata)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นเต่าน้ําจืดขนาดเล็ก กระดองค่อนข้างแบนรูปไข่ กระดองส่วนบนยาวเต็มที่ 21 เซนติเมตร มีสีน้ําตาลเข้ม หรือสีดํา อาจมีลายรัศมีสีน้ําตาลอ่อน หน้าและคอสีเหลืองมีลายขีดสีดําชัดเจน ด้านบนหัวสีดํามีลายจุดสีน้ําตาลอ่อน และมีแถบสีดํา 3 แถบ ด้านข้างของหน้า กระดองส่วนล่างและเกล็ดขอบกระดอง ส่วนล่างสีเหลือง ถ้ามีลายรัศมีจะมีลักษณะเป็นเส้นบาง ๆ สีดํา เมื่ออายุมากกระดองส่วนล่างมีลักษณะเป็นบานพับ แต่ไม่สามารถปิดกระดองได้

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเป็นหลัก บริเวณลำธารในป่าที่ราบต่ำ และเนินเขา พบตามลําห้วยในป่าดิบชื้น พบในประเทศบังคลาเทศ อินเดีย จีน พม่า ไทย กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

อาหาร :

กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น พืชน้ำ ผลไม้ ปูขนาดเล็ก และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ในน้ำ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Chelonia (Testudines)

FAMILY : Geoemydidae

GENUS : Cyclemys

SPECIES : Cyclemys dentata

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : near threatened

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ครั้งละประมาณ 10 - 16 ฟอง ระยะเวลาฟักไข่นาน 82 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

กระดองส่วนบนยาวเต็มที่ 21 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560