Organizationนายธนชน เคนสิงห์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายภาสกร อรสูญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

xxxxx xxxxx

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายสัตวแพทย์ชวิน ไชยสงคราม

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์

ว่าที่ รต. สรรพสิทธิ์ วันเปลี่ยนสี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายสัตวแพทย์วชิราวิทย์ สมสา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายสิทธิพร กาศสาริกรรม

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นางธนพร พุทธรังษี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพิพาวดี กิตติคุณ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์