ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR งานปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่นเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR งานปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น click