สวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU (Memorandum of Understanding) กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 สวนสัตว์ขอนแก่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU (Memorandum of Understanding) กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสมัน สวนสัตว์ขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการศึกษาภาษามือ ระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสวนสัตว์ขอนแก่น กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ได้รับมอบหมายจาก นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกความร่วมมือในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการศึกษา (MOU) กับนายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น การลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น แหล่งเรียนรู้ สำหรับกลุ่มผู้เรียนทั่วไป และกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การใช้สื่อภาษามือสำหรับการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนา สื่อการเรียนรู้ด้านการศึกษา ภาษามือ ใช้ภาษามือในการสื่อสารต่าง ๆ
3. เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนสื่อต่าง ๆ ร่วมกัน
4. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งสองฝ่ายได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในการพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทำสื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

ทั้งนี้หลังจากที่ทางคณะฯ ได้งนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสวนสัตว์ขอนแก่น ได้พาคณะครู ลงพื้นดูส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาด้านการสื่อสารด้วยภาษามือ ทางด้านสัตว์ป่าต่อไป