สวนสัตว์ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมายให้นางทิติยา เส่งมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายเทพวรรณ์ เตียมไธสง เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อดังนี้
1. การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
3. คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของสวนสัตว์ขอนแก่นให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงกฎหมายความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานภายในสวนสัตว์ขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายพนักงาน และลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 60 คน