สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567 สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม นัดศึกษาดูงาน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรุงเทพฯ โดยมีนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจากวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ นายยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ บรรยายใน หัวข้อสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2568-2572 หัวข้อการบริหารโครงการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังมีศักยภาพ (Project Management) และหัวข้อการจัดการคุณภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Quality Management) , พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ บรรยายในหัวข้อ Cyber Security and PDPA Ultimate Guide for Zoo , ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา บรรยายในหัวข้อ สัมมนาทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร และ A Future Glance at Digital Trends & Technology
ซึ่งในการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวได้รับมอบนโยบายโดยรองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานกรรมการแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรต่อไป