สวนสัตว์ขอนแก่น ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ภายใต้มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA Animals Welfare Auditors Training)

สวัสดิภาพสัตว์ในสวนสัตว์เป็นสิ่งที่สวนสัตว์ภายใต้สมาคมและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (SEAZA) ให้ความสำคัญโดยมีการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์โดยมีตัวแทนจากสวนสัตว์ประเทศสมาชิกเข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้

ในโอกาสนี้สวนสัตว์ขอนแก่นได้ส่งนายสัตวแพทย์ชวิน ไชยสงคราม หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ และตัวแทนจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประเทศสมาชิกโดยมีผู้ตรวจประเมินจากประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไต้หวัน และสิงคโปร์ เข้าไปเลือกฝึกอบรมใน รุ่นที่ 1 ซึ่งมีกำหนดการอบรมและฝึกหัด ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2567 โดยมีผู้เชียวชาญจาก Wild Welfare ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรเป็นผู้ฝึกอบรมและวิทยากรในครั้งนี้

จุดประสงค์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในสวนสัตว์ที่เป็นสมาชิกของ SEAZA มีการดำเนินการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี เป็นมาตรฐาน และเพิ่มพูนทักษะของผู้ตรวจประเมินของประเทศไทยเพื่อประโยชน์สูงสุดของสัตว์ป่าในสวนสัตว์อีกด้วย