สวนสัตว์ขอนแก่น จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานเพื่อการเรียนรู้ (Share To Learn) ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 สวนสัตว์ขอนแก่น จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานเพื่อการเรียนรู้ (Share To Learn) ประจำปี 2567 โดยนางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมฝ่ายอำนวยการ และผ่านระบบ Zoom
ซึ่งในการจัดอบรมโครงการฯ ในครั้งนี้มี พนักงาน ลูกจ้าง สวนสัตว์ขอนแก่น นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดความรู้ จำนวน 12 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่องสิทธิ์สวัสดิการต่างๆ โดยนางสาวขวัญฤทัย บุญวิเศษ
2. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยนางปัญจมาภรณ์ ปลื้มจิต
3. เรื่องการใช้นวัตกรรมในการทำข่าว โดยนายณัฏฐ์วัลลภ แก้วเกษเกี้ยง
4. เรื่องการดำเนินการตามระเบียบองค์การสวนสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินงานเชิงธุรกิจ พ.ศ. 2565 โดยนายสุทัศน์ ศรีชัย
5. เรื่องการผลิตดินสำหรับปลูกพืชด้วยมูลสัตว์และใบไม้ โดยนายพัลลภ ปานขาว
6. เรื่องเทคนิคการเพ้นท์สีประติมากรรมรูปสัตว์ โดยนายณัฐกานต์ คำเปลว
7. เรื่องการย้ายยีราฟ โดยนายวสันต์ ถาอุดม
8. เรื่องการย้ายกวาง โดยนายสุวิทย์ ดอมไธสง
9. เรื่องผลการกระทบของไฟป่าต่อการทำงานวิจัย โดยนางทัศณียา ประภัสสร
10. เรื่องการอนุบาลลูกสัตว์ โดยสัตวแพทย์หญิงกานดา พลศรีลา
11. เรื่องโครงการการให้บริการความรู้ โดยนางสาวศศิธร โห้หนู
12. เรื่องการประชาสัมพันธ์ Roadshow โดยนางสาวณภัทรมล ชุมแวงวาปี
ในการจัดอบรมโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ให้พนักงานลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่นได้รับทราบ และเข้าใจกระบวนการการทำงานเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป