สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น” เนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสวนสัตว์ขอนแก่น เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้นำต้นน้อยหน่า จำนวน 20 ต้น มาปลูกในพื้นที่ส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกวาง น้อยหน่า ชื่อสามัญ Sugar apple, Sweetsop ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Annona squamosa L. จัดอยู่ในวงศ์กระดังงา (ANNONACEAE) มีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกากลาง และใต้ พบได้ทั่วไปในเขตร้อนรวมถึงบ้านเรา โดยเฉพาะปลูกมากในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะของผลน้อยหน่า เนื้อผลจะมีสีขาว ให้รสหวาน มีเมล็ดสีดำ ต้นน้อยหน่าสามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่ความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร ส่วนผลน้อยหน่าที่ได้ยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ และมีสรรพคุณและประโยชน์ในการรักษาโรคอีกด้วย นอกจากนี้น้อยหน่ายังเป็นไม้ยืนต้นที่ช่วยฟื้นฟูป่า และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสวนสัตว์ขอนแก่นอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติภายในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น ต่อไป