สวนสัตว์ขอนแก่น ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียงสวนสัตว์เก็บเห็ดตามฤดูกาล

สวนสัตว์ขอนแก่น เปิดพื้นป่าให้ชาวบ้านสามารถ "เก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาล” เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า ปีนี้ฤดูฝนมาเร็ว สวนสัตว์ขอนแก่นได้เริ่มมีฝนถี่ขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ทำให้ปริมาณน้ำฝนตกไปทั่วพื้นที่ภูเขาสวนกวาง ทำให้ภูเขาสวนกวางมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าต้นไม้ต่างๆ เกิดความเขียวขจี  เห็ดนานาชนิดเกิดขึ้นในพื้นที่สวนสัตว์และภูเขาสวนกวางเป็นจำนวนมาก ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งสวนสัตว์ วันที่  27 เมษายน  2552   ซึ่งประกอบไปด้วย  กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดขอนแก่น  และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ในขณะนั้น) ได้วางแนวคิดการใช้พื้นที่ร่วมกับป่าชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มนุษย์และป่าสามารถมีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืน และมีส่วนร่วม เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การจ้างงานในท้องถิ่น และเช่นเดียวกับการขยายโอกาสให้ความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ดังนั้น เมื่อเข้าช่วงฤดูฝนของทุกปี ก็จะมีชาวบ้านในเขตอำเภอเขาสวนกวาง และใกล้เคียงเข้ามาเก็บเห็ดที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่ เช่น เห็ดระโงก เห็ดตะไค เห็ดขม เห็ดเผาะ และ เห็ดรวม ไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่น อยู่ด้านหน้าบริเวณสวนสัตว์เป็นจำนวนมาก เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และรายได้ให้กับครอบครัว หรือจะนำไปประกอบอาหารรับประทานกับครอบครัว จากการเก็บสถิติที่ผ่านมาในปี 2566 ที่ผ่านมา สวนสัตว์ขอนแก่นสามารถส่งเสริมการสร้างได้ให้กับชุมชน ภายในอำเภอเขาสวนกวาง และชุมชนใกล้เคียงที่เข้ามาเก็บเห็ดระโงก เห็ดตะไค เห็ดขม เห็ดเผาะ และ เห็ดรวม มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,668,843 บาท (ซึ่งเห็ดที่สามารถส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากเป็นที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ "เห็ดเผาะ” ราคากิโลกรัมละ 500 บาท และสามารถเก็บได้ทั้งหมด 451 กิโลกรัม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 695,893 บาท ต่อด้วย เห็ดตะไค เห็ดระโงก เห็ดรวม และ เห็ดขม ตามลำดับ)

นางทิพาวดี กิตติคุณ กล่าวต่ออีกว่า สวนสัตว์ขอนแก่นดำเนินการกำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่เข้ามาเก็บเห็ด หรือหาของป่า จึงขอได้ขอความร่วมมือ  และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

1). เมื่อจะเข้ามาหาของป่าในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น ให้เข้าทางประตูทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่น เท่านั้น 
2). ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ติดต่อแลกบัตรที่จุดรักษาความปลอดภัยหน้าประตูทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่น ก่อนเข้าหาของป่าทุกครั้ง 
3). เวลาที่ให้เข้าหาของป่า เวลาตั้งแต่ 03.00 น. – 18.00 น. เท่านั้น 
4). ห้ามผู้ที่เข้าหาของป่า เข้าไปในบริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์โดยเด็ดขาด 
5). เมื่อกลับออกมาให้แลกบัตรคืน และชั่งน้ำหนักของป่าที่หาได้เพื่อเก็บเป็นสถิติต่อไป 
6). ห้ามล่าสัตว์ จับสัตว์และห้ามนำเครื่องมือล่าสัตว์ จับสัตว์ เข้ามาในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น 
7). ห้ามตัดไม้ และห้ามนำเครื่องมือสำหรับตัดไม้ เช่น เลื่อย เลื่อยยนต์  มีดสำหรับตัดไม้ เข้ามาในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น 8). ห้ามจุดไฟเผาป่า ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น 
9). ห้ามตัดหรือทำลายแนวรั้ว 
10). ไม่ลักทรัพย์ หรือ ขโมยทรัพย์สินของสวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ 
11). หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำผิดตามข้อ 6,7,8,9,10 จะควบคุมตัว เพื่อส่งดำเนินคดีต่อไป