Sky Walk

สะพานเดินชมสัตว์ (Sky Walk) สวนสัตว์ขอนแก่น
มีความยาวประมาณ 100 เมตร
สูงประมาณ 15 เมตร
สามารถชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอเขาสวนกวาง , อำเภอน้ำพอง , เขื่อนอุบลรัตน์
ด้านล่างของสะพานเดินชมสัตว์ มีม้าลาย ยีราฟ นกกระจอกเทศ