พันธกิจ

 • พันธกิจ

           1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดอย่างยั่งยืน

            2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้
      ด้านสัตว์และการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน
            3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์
            4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์
            5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและทันสมัย

                

  ค่านิยมองค์กร

                     Zoogether  ไปด้วยกัน ไปได้ไกล ไปกับเรา

                          ZOO = ZOO

                              G = Green

                              E = Effectiveness

                              T = Teamwork

                              H = Honesty

                              E = Enhancement

                              R = Responsibility

                

  ค่านิยมร่วม

                      สวนสัตว์เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้การรักสัตว์สำหรับคนไทย

   

  ยุทธศาสตร์

                     ยุทธศาสตร์ที่  1 การขยายความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ด้วยองค์ความรู้และเครือข่ายวิชาการ

                     ยุทธศาสตร์ที่  2 การปรับปรุงสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานด้วยนวัตกรรม

                     ยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับการให้บริการการเรียนรู้ด้านสัตว์ในทุกรูปแบบ

                     ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างรูปแบบธุรกิจให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร             

                     ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับและบูรณาการการบริหารจัดการให้ทันสมัยด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม

                     ยุทธศาสตร์ที่  6 การเพิ่มการควบคุมและติดตามผลการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น