โครงสร้างบุคลากรนายณรงวิทย์ ชดช้อย

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายวันชัย สวาสุ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นางทิพาวดี กิตติคุณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายสัตวแพทย์ชวิน ไชยสงคราม

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์

นายอัศม์ ประภัสสร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสัตวแพทย์วชิราวิทย์ สมสา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นางธนพร พุทธรังษี

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายชวกร ชินโชคเจริญ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายไพโรจน์ ภู่รจนา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์